Dugnadsarbeidet
Det frivillige dugnadsarbeidet på Haslumseter antar dimensjoner som ingen har full oversikt over. Predikanter, organister og husmor/husfar-teamet utfører tjenesten på frivillig basis. Det samme gjør styret og representantskapsmedlemmer som møter til dugnad to lørdager i mai/juni hvert år. På disse dagene utføres mange slags oppgaver, fra vedhogst med diverse motorisert redskap, hovedrengjøring på kjøkken, vinduspuss i hele bygningen, til diverse småreparasjoner.

I tillegg til disse dugnadsdagene har styremedlemmer og teammedlemmer gjennom 30 år gjort en utrolig innsats med arbeidsoppgaver som plutselig har dukket opp. Det kan være varer som må bæres opp, utstyr som må sees over, eller småreparasjoner som må utføres før kapellvakten kommer. Helt fra byggeperioden har det frivillige arbeidet stått sentralt på Haslumseter. Dugnadsånden hos de mange frivillige bærer driften av kapellet. Man kommer ikke utenom at innsatsen de første årene, da driften var adskillig mer tungvint, har vært imponerende.

Økonomi i dag
Haslumseter har i alle år fått økonomisk støtte fra Bærum Kommune. I tillegg har menighetene ved kirkeofringer og andre bidrag trofast støttet driften, men inntektene fra driften på Haslumseter, dvs. kollekt, kafeteriasalg og overnatting, utgjør nesten like mye. Takket være den støtte kapellet får er virksomheten preget av en sunn økonomi. Det er derfor mulig i rimelig grad å vedlikeholde stedet og over tid også foreta nyinvesteringer.

Planer for fremtiden
Haslumseter skal også i årene som kommer først og fremst være et gudstjenestested i Bærumsmarka. Selv om besøkstallet varierer og snøfattige vintre har skapt problemer, har kapellet forlengst vist sin berettigelse. Men funksjonen som eiermenighetenes overnattingssted i helgene skal ivaretas og utvikles. Det betyr at Haslumseter må ytterligere opprustes til et lettdrevet, praktisk og ikke minst sikkert overnattingssted.
Sanitærforholdene i kjelleren har blitt betydelig bedret, det har kommet vannklosetter i kjelleren.
Bildet øverst til venstre er tatt på Halsumseterdagen 24. september 2000 og viser at arbeidet med å bytte taket er i full gang. Det var gammelt, lekk og modent for utskiftning. Arbeidet ble ferdigstilt i november, og kapellet fremstår nå med nytt flott tak, som du kan se på det nederste bildet.